........................................ - جدال زندگی با آسیب نخاع