......................................... . - جدال زندگی با آسیب نخاع